Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

www.ohanatravel.pl

Niniejsza polityka prywatności i cookies zawiera informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora strony internetowej www.ohanatravel.pl, jak również z wykorzystywaniem plików cookies.

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informuję, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Daria Szychta prowadząca działalność pod nazwą Daria Szychta OHANA aktywne wyjazdy rodzinne z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kopciuszka 13B (NIP 7772801703, REGON 385321616), zwana dalej “Administratorem”.

W każdej chwili możesz skontaktować się z Administratorem drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres: biuro@ohanatravel.pl

Korzystanie ze strony internetowej oraz wszystkich podstron pod domeną https://ohanatravel.pl/ oznacza akceptację ninejszej Polityki Prywatności i cookies Proszę zapoznaj się z ich postanowieniami, by wiedzieć w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane i troszczymy się o ich bezpieczeństwo.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.ohanatravel.pl jest Daria Szychta OHANA aktywne wyjazdy rodzinne z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kopciuszka 13B (NIP 7772801703, REGON 385321616), wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwana dalej „Administratorem”.

Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Akceptując Politykę Prywatności wyrażasz zgodę na wysłanie przez Administratora informacji handlowej drogą elektroniczną na wskazany adres email, bądź kontakt telefoniczny.

 

II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem Strony www w poniższych przypadkach:

 1. skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
 2. zapisania się przez użytkownika do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 3. skorzystania przez użytkownika z formularza rezerwacji konkretnego wyjazdu.

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:

 1. Imię i nazwisko
 2. Adres e-mail
 3. Numer telefonu

 

III. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

IV. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkowników są przechowywane przez Administratora:

 1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 3. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usług polegających na: wysyłce newslettera, odpowiedzi na wysłane zapytanie oraz odpowiedzi na zgłoszoną chęć rezerwacji wyjazdu .

Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem,
 2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

V. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora, co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

Odbiorcą danych osobowych przekazanych poprzez Stronę www jest hostingodawca Administratora, dostawca oprogramowania Strony www oraz dostawca oprogramowania do zarządzania pocztą elektroniczną.

VI. UPRAWNIENIA Z ART. 15-19 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679

Każda osoba, która poda swoje dane, ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem lub dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym.

Podstawy prawne żądania użytkownika:

Dostęp do danych – art. 15 RODO

Sprostowanie danych – art. 16 RODO.

Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.

Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.

Przeniesienie danych – art. 20 RODO.

Sprzeciw – art. 21 RODO

Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 2 należy wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: biuro@ohanatravel.pl

Każda osoba, która podała swoje dane osobowe, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Podanie danych osobowych w celach podanych w pkt. ninejszej Polityki Prywatności jest dobrowolne.

VII. KOMUNIKACJA BEZPOŚREDNIA

Akceptując niniejszą Politykę Prywatności użytkownik, który podał poprzez stronę www.ohanatravel.pl swój numer telefonu, wyraża zgodę na używanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, do celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800). Oznacza to, że Administrator danych ma prawo skontaktować się bezpośrednio w celu omówienia oferty wyjazdu czy konkretnej rezerwacji.

VIII. POLITYKA „COOKIES”

Strona Administratora używa plików „cookies” tzw. “ciasteczek”, umożliwiających ulepszanie strony pod kątem potrzeb odwiedzających ją użytkowników. Pliki “cookies” pozwalają na poznanie sposobu interakcji użytkownika z treściami dostępnymi na stronie.

Pliki “cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.

Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

W ramach strony działają także pliki cookies podmiotów trzecich, takie jak:

 1. Piksel Facebook’a (więcej informacji: https://www.facebook.com/privacy/explanation)
 2. Google Analytics (pozwala na przygotowanie statystyk odwiedzin oraz analizy działań i zachowań użytkowników strony)

IX. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Daria Szychta OHANA aktywne wyjazdy rodzinne zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności. Nowa polityka prywatności obowiązuje użytkowników od momentu udostępnienia jej pod adresem www.ohanatravel.pl

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień powyższej Polityki Prywatności i Polityki Cookies proszę skontaktuj się z nami bezpośrednio, wysyłając wiadomość na adres: biuro@ohanatravel.pl

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem..

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Data ostatniej aktualizacji Polityki prywatności: 14.12.2020
You don't have permission to register