Standardowy Formularz Informacyjny

Załącznik nr 2

Zaoferowane Państwu połączenie usług turystycznych stanowi imprezę turystyczną w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/2302.

W związku z powyższym będą Państwu przysługiwały wszystkie prawa UE mające zastosowanie do imprez turystycznych. Daria Szychta Ohana aktywne wyjazdy rodzinne będzie ponosiło pełną odpowiedzialnoś ć za należ ytą realizację całoś ci imprezy turystycznej.

Ponadto, zgodnie z wymogami prawa, Daria Szychta Ohana aktywne wyjazdy rodzinne posiada zabezpieczenie w celu zapewnienia zwrotu Pań stwu wpłat i, jeż eli transport jest elementem imprezy turystycznej, zapewnienia Pań stwa powrotu do kraju w przypadku, gdyby Daria Szychta Ohana aktywne wyjazdy rodzinne stało się niewypłacalne.

Najważniejsze prawa zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302

– Przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej podró ż ni otrzymają wszystkie niezbędne informacje na temat imprezy turystycznej.

– Zawsze co najmniej jeden przedsiębiorca ponosi odpowiedzialnoś ć za należ yte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową.

– Podróżni otrzymują awaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego, dzięki któ rym mogą skontaktować się z organizatorem turystyki lub agentem turystycznym.

– Podróżni mogą przenieść imprezę turystyczną na inną osobę, powiadamiając o tym w rozsądnym terminie, z zastrzeż eniem ewentualnych dodatkowych kosztó w.

– Cena imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy wzrosną określone koszty (na przykład koszty paliwa) i zostało to wyraźnie przewidziane w umowie; w żadnym przypadku podwyżka ceny nie może nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny przekracza 8% ceny imprezy turystycznej, podróżny może rozwiązać umowę. Jeżeli organizator turystyki zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny, podróżny ma prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty.

– Podró ż ni mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie i uzyskać pełen zwrot wszelkich wpłat, jeż eli jeden z istotnych elementó w imprezy turystycznej, inny niż cena, zmieni się w znaczący sposó b. Jeż eli przedsiębiorca odpowiedzialny za imprezę turystyczną odwoła ją przed jej rozpoczęciem, podróżni mają prawo do zwrotu wpłat oraz w stosownych przypadkach do rekompensaty.

– W wyjątkowych okolicznościach – na przykład jeżeli w docelowym miejscu podróży występują poważne problemy związane z bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na imprezę turystyczną – podró ż ni mogą, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie.

– Ponadto podróżni mogą w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej rozwiązać umowę za odpowiednią i możliwą do uzasadnienia opłatą.

– Jeżeli po rozpoczęciu imprezy turystycznej jej znaczące elementy nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z umową, będą musiały zostać zaproponowane, bez dodatkowych kosztów, odpowiednie alternatywne usługi. W przypadku gdy usługi nie są świadczone zgodnie z umową, co istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a organizator turystyki nie zdoła usunąć problemu, podróżni mogą rozwiązać umowę bez opłaty za rozwiązanie.

– Podróżni są również uprawnieni do otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty za szkodę w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych.

– Organizator turystyki musi zapewnić pomoc podróżnemu, który znajdzie się w trudnej sytuacji.

– W przypadku gdy organizator turystyki stanie się niewypłacalny, wpłaty zostaną zwrócone. Jeżeli organizator turystyki stanie się niewypłacalny po rozpoczęciu imprezy turystycznej i jeżeli impreza turystyczna obejmuje transport, zapewniony jest powrót podró ż nych do kraju.

Daria Szychta Ohana aktywne wyjazdy rodzinne wykupił w Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. zabezpieczenie na wypadek niewypłacalnoś ci. Podró ż ni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem tj. Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań,, jeżeli z powodu niewypłacalności Daria Szychta Ohana aktywne wyjazdy rodzinne dojdzie do odmowy świadczenia usług.

Dyrektywa jest dostępna pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ TXT/?uri=celex%3A32015L2302page2image33181632page2image33193344

You don't have permission to register